ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ. ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2718-0060-5
โทรสาร 0-2718-0065
Office Thai Heart Journal
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage 5th Floor,Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road,Bangkok 10310,Thailand
Telephone (662)718-0060-4
Fax (662)718-0065
แผนที่


Contact Form
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Office : The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King
5th Floor Royal Golden Jubilee Building 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2718-0060-4     Fax : 0-2718-0065
Published every three months by : The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King